En fördel med Nordic Style är att tonvikten i bedömningen ligger på två dagars specialmoment och med en för en lite äldre hund, en klart mindre fysiskt påfrestande lydnadsdel. Inga höga hopp över hinder. Inget kryp och inget för kroppen kanske påfrestande ställande under en snabb inkallning.

Nordic Style blev godkänt som ett officiellt internationellt bruksprov 2012 och kallas ofta IGP Nordic Style eller bara IGP NS. En Nordic Style tävling går även går över två dagar och man kan tävla i fyra olika klasser spår, sök, rapport eller skydd. Fokus ligger som tidigare nämnts på specialmomenten.

För att vara kvalificerad att få tävla i NS ska hunden minst vara godkänd i Högre Klass i den gren man vill tävla. I NS finns dock endast en klass att tävla inom i respektive gren och man kan alltså inte bli uppflyttad.

För rapport, spår och sökhundsgrupperna är just dessa aktiviteter huvudmomenten, men för skyddshundarna är det tvärtom då just skyddsarbetet är rejält nedkortat och det t ex inte alls ingår något munkorgsarbete.

Reglerna för NS har sin grund i det regelverk som använts i många år för de Nordiska Mästerskapen i bruks och som gemensamt tagits fram av de deltagande länderna.

Spår.

Upptagsrutan, i vilken hunden alltså ska finna och riktningsbestämma spåret, är 30 meter bred och 50 meter djup och spåret måste tas upp inom 4 minuter. Själva spåret är två timmar gammalt och inte mindre än 2000 meter långt. Det vill säga hela 500 meter eller 25% längre än ett elitspår. Apporterna i spåret är 8 stycken skogspinnar och hunden har 60 minuter på sig att utarbeta spåret. Tävlingsdag två prövas hunden i ett nytt spår.

Rapport.

Även rapporthunden skall utföra sitt specialmoment två dagar i rad, men givetvis på olika sträckor. Under första dagen är det dessutom en extra sträcka mellan stationerna D-A. Sammanlagt ger det rapportsträckor på 8 kilometer för hunden att utarbeta.

Sök.

Själva sökområdet ska vara 100 meter brett och 400 meter långt, vilket alltså är 100 meter längre än i elitklass i det mer traditionella svenskbrukset. Figuranternas antal, placering i sökområdet och söktiden är enligt samma regler som vi tävlar med på nationell nivå. Den så kallade mittstigen saknar meterangivelser och slutmarkering och domarna meddelar när hela banan är avsökt.

Även sökhundarna utför sitt huvudmoment under två dagar och längs olika sökbanor.

Skydd.

Skyddshundarnas spårarbete är upplagt på samma sätt som i elitklass, men har något kortare liggtid. Även momentet avsökande är identiskt med elitklass i bruks.

När det gäller skyddshundarnas huvudmoment så är jämfört med de traditionella elitklasskyddet hela munkorgsarbetet borttaget. Även momentet dubbelretning är borttaget från Nordic Style reglerna.

Uppletande av föremål.

Uppletandet i NS har samma regler som elitklass bruks och hunden ska alltså på 5 minuter, i en ruta om 50*50 meter, finna och till föraren apportera 4 föremål. För högsta betyg ska de fyra föremålen avlämnas som vid apportering till föraren.

Platsliggning i grupp.

Detta moment sker med dolda förare under tre minuter, men utan skott.

Lydnaden i Nordic Style.

Är alltså där den stora skillnaden står att finna mellan det så kallade Svenskbrukset och Nordic Style. Lydnadsprogrammet är ganska ordentligt nedkortat och jämfört med elitklass så saknas momenten kryp, skall, hopp och stegen.

Inkallning.

Lydnadsmomenten börjar med inkallning och momentet går till så här.

Föraren och hunden går in på planen i fritt följ och stannar vid en markering. Vid markeringen lägger sedan föraren ned hunden med ett kommando och går sedan själv fram till Tävlingsledaren. TL hänvisar sedan föraren till en punkt dit föraren går och ställer sig. På plats kallar sedan föraren in hunden på TL:s tecken.

Fritt följ.

Momentet har samma upplägg som i elitklass, men minus stegförflyttningar och vändningar på stället.

Ställande under gång.

Momentet börjar med 20 meter fritt följ innan hunden ställs och föraren fortsätter då ytterligare 20 meter och gör sedan helt om halt. Därefter återgår föraren till hunden som då skall stå kvar i sin position.

Läggande under gång.

Samma upplägg som i momentet ställande under gång, med skillnaden då att hunden ska ligga stilla kvar i sin position tills föraren kommer tillbaks.

Apportering av tungt föremål.

I Nordic Style är den tunga apportbocken gjord av trä och väger 2 kg. Den ska kastas minst 10 meter och på kommando ska sedan hunden apportera föremålet hem till sin förare.

Bedömning.

Prov-, eller tävlingsdagen börjar med att föraren med hunden i löst hängande koppel hälsar på och presenterar sig för domarna. I samband med detta gör domarna en enklare kontroll av om hunden är i god mental balans och denna kontroll kan fortgå under hela tävlingshelgen. En hund som eventuellt uppvisar mentala brister skall diskvalificeras och detta skall skrivas in i hundens tävlingsbok och även rapporteras till SBK. 

Domarna skall ge en så kallad öppen bedömning i både lydnad och skydd, men kan även göra det i de andra momenten om de finner detta lämpligt. 

Lydnadsdelen och poängen där har ett relativt lågt värde i den totala sammanräkningen. För godkänt i spår, sök, rapport krävs 250 poäng, varav minst 130 i huvudmomentet. I skyddshundsgruppen krävs även där 250 poäng, men 135 i huvudmomentet.

– Fact of the matter –

Planerna på nordiskt bruksarbete i internationell form uppkom när ordföranden för FCI:s brukskommitté besökte Bruks-SM i Västerås 2008 och blev intresserad av de svenska bruksproven.

Efter en gemensam ansökan från Sverige, Norge, Danmark och Finland vidtog ett omfattande arbete med regelskrivning och med stöd av FCI:s brukskommitté blev IPO NS antaget som officiellt internationellt bruksprov år 2012.

– More fact of the matter –

Under förutsättning av NS provet är registrerat som internationellt prov finns möjlighet för hunden att tilldelas CACIT och reserv-CACIT. Meriten är ett internationellt brukscertifikat.

Text & Foto: Christoffer Frances