Organisationskonferensen

Artiklar

Svenska Schäferhundklubbens årliga Organisationskonferens genomfördes i år under tiden 27-28 oktober i Örebro.  Konferensen präglades av livliga debatter, ibland även högljudda, men kreativiteten  och samarbetet var mycket gott och resultatinriktat.

Av schäferklubbens samtliga 14 distrikt var 11 närvarande med totalt 16 deltagare. Centralstyrelsen representerades av ordförande Leif Einarsson,  Mats Falkeman, Henrik Gunnarsson, Mats Höglund och Maria Enryd och vår kanslist Magret Selander.  Dessutom deltog från Utställningskommittén Lena Sönnerqvist, från Mentalkommittén Reino Oskarsson, från Utbildningskommittén Robert Jönsson, från PR & Infokommittén Gunilla Sjögren samt Urban Pettersson  från tidningskommittén  och  Webansvarig Marlene Wikstsröm. Som inbjuden gäst föreläsare deltog  Mia Umaerus från  Royal Canin som under söndagen  presenterade utvecklingen av Royal Canins hundfoder.  

Önskvärt vore naturligtvis att fler deltog, vilket gäller både centralstyrelse och schäferdistrikt, då vår årliga organisationskonferens ger möjligheter till bl.a. erfarenhetsutbyte och viktiga strategidiskussioner.  

Leif inledde konferensen genom att hälsa alla välkomna till helgens konferens och presenterade programmet för helgen. Leif konstaterade att styrelsens arbete fungerat väl under året och att  helgens tema var Schäferhundklubben i framtiden. Hur blir Svenska Schäferhundklubben det självklara alternativet för alla Schäferägare ?

Därefter presenterades  de olika  kommitteérnas arbete och kassören lämnade en ekonomisk redovisning. Stefan Dahlgren presenterade tänkbara nya ditriktsindelningar. Efter presentationerna från de olika inblandade, som redovisas nedan, så delades de olika deltagarna in i grupper för att mer intensivt diskutera de olika förslag som framkommit.  Bland de intressanta ämnen  som diskuterades var tidningens framtid och hemsidan. Styrelsens belut i samråd med redaktionskommitteéns synpunkter redovisas på sidan 26.

Leif tackade deltagarna för en trevlig helg och väl genomförd konferens med bra och intressanta diskussioner.

Svenska Schäferhundklubbens PR kommitté 

Med stor spänning har vi tagit oss an att driva klubbens PR-kommitté . Vi som kommer arbeta med detta är Gunilla Sjögren (sammankallande), Linda Nyberg och Sandra Pettersson. Alla har vi ett mångårigt förflutet som trogna medlemmar i Svenska Schäferhundklubben.

I dagsläget ser vi att det finns ett stort behov av att klubbens verksamhet blir synlig för alla schäferägare och blivande schäferägare.

Vår vision är att …

Sprida information om vår ras och rasklubb. Sprida vårt budskap via sociala medier och synliggöra aktiviteter runt om i landet för att öka intresset hos nya Schäferägare.

Föra en dialog med media

Påbörja det planerade arbetet med ”Schäferappen” Ett modernt informationsverktyg som skall modernisera Schäferägandet.

Arbeta för att utveckla en web shop som ska förenkla inköpsförfarandet av material för klubbarna.

Påbörja arbetet med ”Schäferpodden”. En podd där vi sänder allt man kan tänka sig kring schäferägandet.

Utveckla ett uppfödarkit.Att ge ut av uppfödare vid leverans av valp för att på ett tidigt stadium ge nya schäferägare möjlighet att ta del av vår förening.

Våra lokalklubbar, distrikt samt centralstyrelsen behjälplig med att sprida och publicera önskad information.

Vår målsättning är att få så många Schäferägare som möjligt att vilja medverka i vår organisation och åtnjuta den gemensamma samvaro som vi ser att en organisation med Schäferhunden i centrum kan möjliggöra.

Hör gärna av er till oss med input  Gunilla, Linda och Sandra

Mental kommittén

Planer för mental kommitteen under år 2019 är att vi skall starta utbildning för MH och MT figuranter, testledare, domare och MH beskrivare.  

Vi kommer också att försöka starta upp några testbanor i landet på våra SK klubbar. Planen är att vi skall bli helt oberoende av SBK och att domare och beskrivare kommer från våra egna led. Vi måste börja att beskriva och mentaltesta vår ras då detta är väldigt viktigt i vår strävan att återta schäferns position i Sverige.  Det är också viktigt som hjälp för uppfödare i sitt avelsarbete. 

Vi planerar också att få in en extriörbeskrivning i samband med MH beskrivningen. Vi vill också lägga upp en statistik för exteriören. Vår målsättning är att få uppfödare att bli mycket bättre med att MH beskriva sin uppfödning. Vissa uppfödare är mycket bra på att beskriva sina hundar och en del sämre. I vårt rasdokument har vi satt målet över 50% och vissa uppfödare når inte ens 20%. Förhoppningsvis kommer vi att få hjälp att genomföra dessa projekt av våra medlemmar ute i landet.

Reino Oskarsson

Utbildnings kommittén

Vi har under hösten genomfört en ombildning av kommittén där Fredrik Steen har lämnat kommittén och undertecknad har övertagit samordningsansvaret. Kommittén består idag av Göran Wessman, Robert Jönsson, Jörgen Lindqvist och Thomas Fröding.

Under 2019 kommer utbildningskommittén att sätta ihop ett underlag och föreslå en organisation för lärare inom regionen samt underlag för instruktörer på lokal nivå. Om detta vill vi samverka med övriga kommittéer. Vi vill att det under januari genomförs en verksamhetskonferens med alla kommittéer. Lämpligt att den genomförs en lördag-söndag.

 Vad vi ska genomföra:

 Schäferlägret; utbildningshelg för alla schäferägare ambitionen är att alla bruks o utställnings ”grenar” skall representeras ambitionen är att ta tillvara och utbilda allt som rör den kynologiska mångfalden ambitionen är att genomföra introduktioner inom Nos Work o Rally lydnad  

Införa någon form av certifiering för våra lärare och instruktörer  

En domare och figurantkonferens skall genomföras i början på 2019  

Vi har för avsikt att genomföra fortsättningskurser för de träningsfiguranter som genomfört grundutbildningen 2018.

 Göran Wessman 

Avelskommittén

Nuläget i indexfrågan 

Som de flesta känner till är det SKK/CS beslut  från den 29 september 2017 som schäferuppfödarna har haft att förhålla sig till under 2018 (finns att läsa på Schäferhundlubbens hemsida). Ett beslut som gjorde att SBKs indexkrav inte verkställdes jan -2018.

Enligt SKKs uppmaning har diskussioner förts mellan SBK och Schäferhundklubben om vilket regelverk för HD/ED-index som ska gälla.

Schäferhundklubben CS står fast vid sin hållning att inordnas under samma regelverk som övriga indexraser, dvs ett index utan specialregler eller krav. 

SBK föreslår att nuvarande specialregler skall kvarstå i ytterligare två år, därefter blir det krav om inte minst 85% av kullarna 2020 har ett kullindex över 100. 

Vid SKK/CS styrelsemöte 7-8 nov 2018 beslutades att registreringsreglerna avseende index  fortsätter oförändrat tillsvidare. Två skäl låg till grund för beslutet;  Man vill avvakta resultatet från den av SKK/CS tillsatta HD-utredningen som kommer att presenteras under våren 2019 samt att SBK och Schäferhundklubben inte hade kommit fram till en gemensam ståndpunkt.

Nuläget om RAS-dokumentet

SBK godkänner inte Schäferhundklubbens RAS-förslag (finns att läsa på Schäferhundklubbens hemsida) och kräver diverse ändringar och tillägg innan man är beredd att sända förslaget vidare till SKK/AK. Avelskommittén gör ytterligare ett försök att tillmötesgå SBKs krav. Några exempel på Avelskommitténs utmaningar under 2019 

• Fler ledamöter i kommittén  • Mer frekvent publicering av aktuell avelsinformation 

• Utökad information om förekommande sjukdomar i rasen • Ytterligare insatser för att minska HD/ED-frekvensen 

• Uppföljning av avelsutvecklingen enligt RAS  • Implementering av mentalindex 

• Förbättrad utformning av klubbens Valphänvisning  • Fortsatt satsning på en obligatorisk Exteriörbeskrivning enl. kravspec. för MH  

• Uppdatering av rutiner och regelverk gällande Avelskorningsverksamheten 

• Fastställa riktlinjer för mätning och bedömning av mankhöjden för tysk schäferhund

• Utbilda  fler funktionärer för Avelskorning, UHP och Exteriörbeskrivning • Arrangera avelskonferenser

Stort tack till kommitténs ledamöter och CS för ett gott samarbete under 2018.  Med vänlig hälsning Mats Höglund

Rapport från Royal Canin

I samband med Organisationskommitténs möte höll Mia Umaerus från Royal Canin ett informationsrikt framförande om Royal Canin. Mia berättade att Royal skapades av Jean Cathary i Frasnkrike. Endast något år sednare kom detta foder till Sverige genom Per Cederstrand och sedemera Bosse Edoffs förtjänster.  Jean Cathary skapade ett stort forskningscenter i Gallarquet i södra Frankrike. Där finns många antällda i olika grupper som förskar och utvecklar de foder som nu presenteras. 

Därefter presenterade Mia de olika fodertyper som idag finns. Royal erbjuder  foder till alla hundar i alla åldersklasser. Mia rekommenderade vidare att aktiva uppfödare borde ansluta sig till Royal Canins breeder club som ger uppfödare olika typer av rabatter. Mer om detta står att läsas på https://www.royalcanin.se/klubbar/breeder-club). 

Mia omtalar också att hon gärna hjälper till med foderavtal. Hon är också sponsringsansvarig för utställningar eller liknade arrangemang. 

Mia nås på mia.umareus.kempe @royalcanin.com

 Utställnings kommittén 

Utställningskommitténs uppdrag är att

 – Bistå CS i alla frågor som rör klubbens utställningsverksamhet i enlighet med fastställd arbetsbeskrivning.

 – Samordna klubbens utställningsverksamhet och vara arrangörerna behjälpliga gällande utställningsfrågor.

 Aktiviteter

• Genomgång av vårt regelverk gällande utställningar och arrangemang samt uppföljning av nyligen ändrade regler och kritiklappar.

• Svara för officiella inbjudningar till utomnordiska domare och för kännedom till SKK (gäller off.utställningar) samt Freigabe-ansökningar till SV.

• Kommittén kommer lägga fram förslag till CS på valp- och vuxendomare, när det gäller SSM.

• Kommittén planerar att hålla fysiska möten på SSM 2019 samt organisationskonferensen för diverse planeringar och genomgångar.

• Planeras att hålla en uppdatering för ringsekreterare och utställningsansvariga under 2019.

• Kontinuerlig uppdatering av Flik 5 sker löpande.

• Kontinuerlig uppdatering för de som påbörjat domarutbildning.  Lena Sönnerqvist

Övriga rapportörer

Kassör Henrik  Gunnarsson 

redogjorde för klubbens ekonomi. 

Vår kanslist Maggan Selander  lämnade information  om arbetet på kansliet. 

Stefan Dahlgren redovisade förslag på nya distriksindelning som måste ske.

Brukskommittén

Jag vill tacka alla arrangörer på våra egna schäfermästerskap dvs. IPO arrangör : sk.GefleIPO FH  arrangör SK.Sturup Svensk Bruks  SD. Västra

Alla arrangemang var mycket väl arrangerade och jag fick glädjen att höra att svensk bruks och IPO har samma arrangör 2019 vilket vi i BK tycker är glädjande.  Vi hoppas att SK Sturup eller någon annan anmäler sitt intresse till CS att få arrangera IPO FH 2019.

Jag vill passa på att tacka alla domare, lagledare  och  figuranter på våra mästerskap för fint arbete.

Vill även tacka alla deltagare på wusv vm univeral och wusv vm IPO. Mitt tack går också till lagledarna Christer Häggström samt Mikael Lagnevik för mkt väl arbete med lagen !

Tack även alla sponsorer som hjälper oss så att vi överhuvudtaget kan skicka lagen till mästerskapen (sponsorer och lagen ser ni i tidningen på annan plats )

WUSV VM IPO  2019 arrangeras  i Italien (laget tas ut efter IPO SSM). wusv vm UNIVERSAL 2019 arrangeras  i England  (inga deltagare från oss).

Jag vill passa på att göra reklam för universalsieger mästerskapen som arrangeras varje år ofta i juni.  Detta är ett mycket uppskattat  mästerskap som förenar bruks och utställning.  Jag tror att om flera av våra deltagare på ipo ssm även ställde ut på ssm utställning så skulle vi kunna ställa upp  med ett lag i yttersta världsklass !! satsa på detta 2019 så att ni kan vara med på universalsieger 2020 .

Jan Nilsson  Sammankallande Bruksprovskommiten

Redaktionskommittén

2018 års tidningar har delvis utkommit programenligt. Totalt har tidningarna innehållit 288 tryckta sidor enligt styrelse beslut plus omslag fördelat på fem tidningar. Då tidning nr fyra skulle utges enligt planerna så visade sig att det fanns för lite material  för att det skulle fylla en hel tidning. Istället  producerades  ett dubbelnummer av nummer fyra och fem. I denna tidning som blev 120 sidor kunde vi då referera från alla tre stora SSM  arrangemang. Detta nummer har fått ett mycket fint gensvar.  

Redaktionskommittén har  under 2018 bestått av Daniel Strandberg och Urban Pettersson. Vi önskar fler medarbetare i vår kommitté. Intresserad kan kontakta Daniel Strandberg! 

Vi har kunnat presentera ett mycket brett tidningsmaterial så att vi fått en bra fördelning mellan olika intressegrupper för vår ras. Dessvärre så har, på grund av internets framfart, antalet företagsannonser i vår tidning fortsatt att minska.  Detta gäller även för kennel- och avelsannonser.  Inför 2019 måste dock en rejäl satsning på webbtidningen ske eftersom kostnaderna för den tryckta tidningen ej står i proportion med antalet medlemmar. Styrelsen har därför beslutat att endast två tryckta tidningar skall ges ut under 2019. Ett normalnummer under våren och ett rejält höstnummer som bland annat kommer att innehålla samtliga SSM under 2019. Men samtidigt  är kravet  att vi förutom dessa tidningar också skall utge ytterligare fyra tidningar men dessa presenteras bara som webbtidningar. I dessa sex webbtidningar kommer vi att erbjuda både företag samt avels- och kennelägare att annonsera. Här kommer vi skapa olika prisnivåer på annonserna. Enmånadsannonser, halvårsannonser samt helårsannonser. Dessa annonser kommer att vara länkade till varje annonsörs hemsida så att annonsören får full valuta för sin annonspeng. Annonspriser kommer att presenteras på webben i början av 2019. I Webbtidningen kommer också våra distrikt och lokalklubbar att gratis annonsera sina kommande arrangemang! Webbtidningen kommer att uppdateras kontinuerlig. Det finns inga för små eller för stora artiklar för att publiceras med reportage av olika former. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *