Årsmöte

 
 Svenska Schäferhundklubbens ÅRSMÖTE 2018

Årets årsmöte var liksom förra året förlagt till Scandic Hotell i Örebro. Hotellet erbjöd fina rum både att sova i och att konferera i.
Lördagen den 10 mars 2018 samlades ca fyrtio personer för att övervaka detta årsmöte.

I samband med årsmötet hade styrelsen inbjudit till en paneldiskussion, där man fick möjlighet diskutera övergripande frågor inom klubben. Ca 30 personer deltog i detta möte med livliga och intressanta diskussioner framförallt rörande IPO, Svenskbruks, utbildning och distriktens roll och ansvar.

Ordförande Leif Einarsson inledde årsmötet med att hälsa distriktens ombud samt övriga närvarande välkomna. Därefter avhölls en tyst minut för att hedra Morten Nilsen och Leif Lundmark som nyligen gått bort.

Efter fastställande av röstlängden som genomfördes genom namnupprop kunde konstateras att de deltagande ombuden representerade de flesta distrikt med totalt 37 mandat.

Till ordförande, att leda dagens förhandlingar utsågs Thomas Uneholt från SKK. Leif meddelade att styrelsen anmälde Lena Ljungquist som mötessekreterare och som protokollsjusterare och rösträknare utsågs Laila Sundin och Johnny Dikemyr. Efter att årsmötet beslutat om mötets stadgeenliga utlysning fastställdes dagordningen med vissa justeringar.

NÄRVARANDE VID ÅRSMÖTET (Antal röster inom parentes, totalt 37 mandat)

Övre Norrland (2), Mellannorrland (2), Gävleborg (3), Närke (2), Västmanland (2), Sörmland (3), Stockholm (5), Västra (5), Skara-

borg (0), Småland (3), Skåne-Blekinge (5), Gotland (2), Värmland (3

Övriga deltagare: Årsmötesordförande: Thomas Uneholt, SKK, Styrelsen: Leif Einarsson, Fredrik Steen, Kansli: Magret Selander Kommittéer: Frederik Steen , utbildning, Janne Nilson, Bruks Redaktör: Urban Pettersson, Marlene Wikström webmaster, Hedersmedlemmar: Åke Imland, Ingrid Hanssson Revisorer: Lena Sönnerqvist och Mona Olsson

Efter att verksamhetsberättelsen för 2017 diskuterades lämnade vår kassör Anders Carlsson en redogörelse för balans- och resultaträkningen.

Revisor Lena Sönnerqvist redogjorde för revisorernas rapport. Därefter var mötet redo att godkända styrelsen arbete för det gångna året och beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Nästa punkt på dagordningen gällde val av styrelsens ledamöter för 2018. Det flesta av valberedningens förslag genomrösta- des utan några invändningar. Styrelsen för 2018 har därför följande ledamöter

Ordförande
Leif Einarsson, 1 år omval
Vice ordförande Fredrik Steen, 1 år kvar Sekreterare Mats Falkeman, 2 år omval 2:e suppleant Mats Höglund, 1 år kvar

Till nya styrelseledamöter valde därefter årsmötet enligt valberedningens förslag Kassör Henrik Gunnarsson,
1 år fyllnadsval och till  Ledamot Gunnar Furuvik, 2 år nyval.

Däremot kom vid val av en suppleant ett motförslag varvid sluten votering skedde. Resultatet av voteringen studeras av pro- tokollsjusterarna Laila Sundin och Johnny Dikemyr under överinseende av Tomas Uneholt. Därigenom valdes som 1:e suppleant Maria Enryd, 2 år.

Till revisorer valdes Lena Sönnerqvist och Mona Olsson båda 1 år omval, med Linda Jansson som suppleant1 år omval. Till valberedning utsågs Eva Köhlström 1 år kvar, Reino Oskarsson och Johnny Dikemyr 2 år var nyval.

Ordörande Leif Einarsson tackade sedan de avgående styrelseledamöterna för gott arbete. Därefter var det dags att diskutera styrelsens förslag och inkomna motioner:

CS förslag till årsmötet

Förslag 1

Utbetalning av ersättning på 37.50 per medlem till schäferdistrikten, skall villkoras mot deltagande vid Svenska Schäfer- hundklubbens årliga organisationskonferens.

Motivering: Många distrikt är i dag passiva och bedriver ingen eller mycket liten verksamhet. Samarbete, kommunikation och lärande inom föreningen är begränsat, varför deltagande vid den årliga organisationskonferensen är en av de viktigaste tillfällena för att utveckla föreningen och skapa vi-känsla.

Årsmötet avstyrker CS förslag

Förslag 2

Ny medlemsavgift fr.o.m 2019 på 350 SEK

Motivering: Medlemsutvecklingen fortsätter att vara negativ, med krympande intäkter som följd. Utbildningar inom för- eningen har under alltför lång tid varit eftersatt och stora behov finns, inte minst bland schäferhundägarna. Vi vill avsätta särskilda medel av CS budget, för att stimulera till utbildningsinsatser inom distriktet och kommittéer. Senaste höjningen skedde 2011.

Årsmötet beslutade efter omröstning att höja medlemsavgiften med 23 röster för och 13 röster mot att höja medlemsavgif- ten från och med 2019 till 350 kr.

Förslag 3 och 4 återkallades

Förslag 5

Förslag för att få tilldelas Auslese på SSM bör ändring från känd Ed status ändras till Ed ua.

Motivering:

Det ligger I tiden att vi även har fria armbågar för att tilldelas Auslese.

Årsmötet tillstyrker CS förslag.

Förslag 6

Förslag ta bort BIR/BIM på valp- och specialutställningar, enbart ha klassvinnare

Motivering: För att öka värdet av en klassvinst, det är svårt att alltid göra en rättvis jämförelse av valpar i olika åldrar, samt tidsaspekten och ekonomi för arrangör.

Förslag 7

Förslag ta bort avelsklass på valp och specialutställningar.

Motivering: Väldigt tidskrävande, tyvärr tar det mycket tid tills grupperna är samlade, sorterade och bedömda. Vi som har varit på många utställningar de senaste åren kan resonera att klasserna oftast består ur endast en eller 2 kombinationer. Så den säger inte så mycket om avelskraft och/eller resultat.

Förslag 6 och 7 avslogs av årsmötet.

Förslag 8

För att erhålla högsta betyg “V” I bruks- klass på specialutställningar ska hunden ha högst ED grad 1/fast normal.

Motivering: Vi bör anpassa oss till de internationella reglerna inom WUSV för specialutställningar

Årsmötet tillstyrker CS förslag.

Förslag 9

Styrelsen föreslog att utse Urban Pettersson till hedersledamot

Årsmötet tillstyrker CS förslag.

Det var sedan dags för genomgång av de olika motionerna som var inlämnade inför årsmötet.

Motion nr 1

I många Sd är det ont om personer som auktorisation för att vara utställningsansvariga. Det är t om ont om personer som har behörighet att delta I den utbildning som anordnas. Med hänsyn till bristen på utställningsansvariga bör alla som har en auktorisation, oavsett om den är via specialklubb eller SKK, skall kunna ha denna funktion på en utställning.

Sd Sörmland föreslår att årsmötet beslutar att CS skall verka för att en utställningsan- svarig skall kunna inneha denna funktion oavsett om det är specialklubb eller SKK som auktoriserat funktionären.

CS avslår motionen
Motivering: Utbildningar finns som erbjuds inom klubben. SKK äger sitt regelverken.

Årsmötet avstyrker motionen i enlighet med CS yttrande.

Motion nr 2

Många funktionärer inom organisationen har krav på fullföljande av ett antal uppdrag/år för att behålla sin auktorisation. Detta har till följd att organisationen förlorar kompetenta funktionärer helt i onödan. Exempelvis förlorar en provledare inte sin kompetens bara för att den genomlider en besvärlig graviditet som förhindrar henne från att fullfölja givet antal uppdrag under ett år. En figurant som har en skadad/ut- sliten axel, som kräver operation, är med största säkerhet “ i skick som ny” så snart rehabperioden är avklarad. Trots att denne inte pga skadan/slitaget fullföljt stipulerat antal uppdrag.

Genom att utsträcka perioden för gällande auktorisation kan vi behålla dessa funktionärer utan att dessa behöver göra om sin utbildning/examination. En förlängning av auktorisationsperioden bör ha en positiv effekt för att få våra funktionärer att fortsätta sitt arbete för organisationen.

Sd Sörmland föreslår att årsmötet beslutar att CS skall verka för en förlängning av auktorisationsperioderna för funktionärer.

CS avslår motionen

Motivering: SBK äger frågan. Årsmötet beslutade att avslå frågan men önskar att CS fortsätter att arbeta med frågan

Årsmötet avstyrker motionen i enlighet med CS yttrande. CS arbetar i motionärens anda.

Motion 3 återtages Motion 4 återtages

Motion nr 5

Förändring av reglerna till SSM gällande erhållande av utmärkelsen VA. Vi vill att för att få titeln VA på SSM skall hunden vara avelskorad.

Motivering: Sd Övre Norrland Genom att det är den högsta utmärkelse en hund kan erhålla vid SSM så skall det vara avelskorade hundar. Tjänstgörande domarens tanke är att dessa hundar som erhållit VA skall sättas in i aveln. Detta skulle förmodligen också ge ett ökat antal hundar till våra avelskorningar runt om i landet.

CS avslår motionen
Motivering: CS anser inte att hundar meriterade från de svenska bruksgrenarna skall utestängas från möjligheten att erhålla VA.

Årsmötet avstyrker motionen enligt CS yttrande

Motion nr 6

För att främja ungdomars medlemskap i Svenska Schäferhundklubben och medlemskap och engagemang i lokala klubbar anser vi att en rabatt för ungdomar på medlemsavgiften bör införas enligt den modell som brukas i SBK (ungdomsmedlemskap upp till 26 års ålder och avgift 125 kronor).

Motivering: Sd Östergötland anser eftersom ungdomar idag inte företrädesvis finns i vår verksamhet i större utsträckning och att de under ungdomstiden ofta har en begränsad ekonomi dels beroende på studier och att de inte inkommit på ordinarie arbetsmarknad i stort antal, blir kostnaden för att delta i vår verksamhet en tung ekonomisk post, varför kanske många utesluter medlemskap och deltagande i vår verksamhet. Det är en stor kostnad att idag tillhöra både Svenska Schäferhundklubben och en lokalklubb samt tillägg för de kostnader det innebär att inneha hund, försäkringar, veterinärkostnader, foder m.m. vilket kanske gör att man pga ekonomiska skäl väljer bort medlemskap och deltagande i schäferhundklubben och dess aktivitet. Vi vill främja utvecklingen i klubben och locka fler ungdomar till vår verksamhet och samtidigt erbjuda bade utveckling för hundägare och främja rasens utveckling och utbildning. Varför vi tycker det vore rimligt med en rabatt på medlemskap under ungdomsåren enligt SBKs modell.

CS avslår motionen

Motivering: Ej möjligt tolka om motionen avser medlemsavgift för lokalalklubb eller central avgift.

Årsmötet avstyrker motionen enligt CS yttrande

Motion nr 7

Västra distriktet föreslår att årsmötet fattar beslut gällande att CS ska lägga ut full- ständig statistik på CS hemsida avseende schäferhundens hälsa. Statistiken skall innehålla information om MH, HD/ED samt antal röntgade hundar (procentuell) per kennel i landet.

Motivering: Schäferhundklubbben skall, med information, hjälpa valpköpare att veta vad de ska leta efter och att även ge dem aktuell information om hälsostatus inom MH, HD/ED.

Denna statistik är även en hjälp för de kennlar som arbetar aktivt med schäfer- hundens hälsa.

CS avslår motionen

CS anser att det beskrivna arbetssättet är felaktigt och önskar istället ett positivt förhållningssätt.

Årsmötet tillstyrker motionen i enligt CS yttrande

Motion nr 8 och 9 återtas

Motion nr 10

Västra distriktet föreslår att årsmötet fattar beslut gällande att CS bör ta fram mål och strategi avseende hur vi nationellt ska ar- beta för att behålla medlemmar och för att få in nya medlemmar till schäferklubben.

Motivering: Vikande medlemsantal är ett nationellt problem som leder till att våra möjligheter att nå ut till schäferägare minskar. Därmed minskar möjligheten att arbeta med schäferhundens hälsa och ut- veckling.

Årsmötet tillstyrker motionen i enlighet med CS yttrande.

Motion 11-16 drages

Därefter diskuterades och godkändes den föreslagna verksamhetsplanen för 2018.

Svenska Schäferhundklubben Verksamhetsplan 2018

Svenska Schäferhundklubben välkomnar alla schäferintresserade och önskar skapa förutsättningar inom föreningen så att dessa oavsett inriktning och intresse känner sig välkomna. En aktiv och utveck- lingsinriktad förening förutsätter aktiva medlemmar som samarbetar och arbetar i enlighet med Svenska Schäferhundklubbens intressen och stadgar.

Svenska Schäferhundklubbens uppdrag och övergripande mål är att

• väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar och bevara och utveckla rasens bruksegenskaper

• utbilda hundägare samt sprida kunskap om schäferhundens rätta vård och fostran, stimulera och arrangera prov, tävlingar och utställningar

• inom ramen för förbundets verksamhet

företräda hundägarintressen och verka för en förbättrad hundhållning och djursjukvård

• i övrigt fullfölja de uppgifter som åligger förbundet i egenskap av specialklubb inom SKK, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjande.

Aktiviteter
• CS samverkar kontinuerligt med motsvarande organisationer i andra länder, SKK

och SBK

• CS är aktiva och fullgör kontinuerligt sina uppgifter och uppdrag från förbundet • CS och Schäferdistrikten ansvarar konti- nuerligt och gemensamt för utbildningar, kurser och diskussioner inom ramen för klubbens målsättning

Centralstyrelsen

CS består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 1 ordinarie ledamot och 2 suppleanter. CS adjungerar till sig kommittésammankallande och i förekom- mande fall annan kompetens.

CS ansvarar, direkt eller genom arbetsgrupper, för draghundsverksamhet, kansli, PR/Information, schäferdistrikt/ schä- ferhundklubbar och ungdomsverksamhet.

CS avser att under verksamhetsåret ha kommittéer för avel, bruks, redaktion, utbildning och utställning. Respektive kom- mittésammankallande planerar, driver och ansvara för verksamheten direkt inför CS.

CS mål under 2018 kommer bestå av att ha en effektiv organisation med hög målupp- fyllelse samt prioritera verksamhet som stärker klubben och syftar då i första hand på sammanhållningen, distriktens makt och ansvar samt utbildning.

Aktiviteter
• fysiska sammanträden den 20-21 jan, 11 mars, 28-29 april, 9-10 juni, 8-9 sept och 17-18 nov

• telefonsammanträden den 14 febr, 7 mars och 11 juli,

• AU för ekonomi och AU för övriga frågor • utveckla styrelsearbetet genom förbättrad planering och uppföljning

• utveckla tillgänglighet och interna kommunikationskanaler mellan fysiska sam- manträden

• utse en kommitté inklusive sammankallande för ungdomsverksamhet

• organisationskonferens 20-21 oktober, inkl. uppdatering avseende INFO-pärm

Kansli

Arbetsfördelning och rutiner mellan kansli, CS, distrikt och lokala klubbar samt webmaster skall kontinuerligt utvecklas och effektiviseras.

Aktiviteter
• att i organisationen sprida kunskap om

våra regler, policys och information.

• att i organisationen sprida kunskap om vår logotype och att denna skall använ- das vid all brevväxling och informations- utbyte samt att samtliga handlingar skall vara daterade.

Draghundsverksamhet

Verksamheten behöver utvecklas, såväl barmarksdrag som traditionellt drag.

Sd/Sk

CS ska stödja distrikt och lokalklubbar samt vara behjälpliga med aktuella frå-

Webbmaster Marlene Wikström arbetar på uppdrag av CS och i nära samarbete med kansli och redaktionskommitté för att modernisera klubbens Webb.

Aktiviteter:
• Se över layout och struktur för alla ingående sidor i samråd med kommittéer, distrikt och klubbar

• Uppdatera webbtidningen så att annonser är klickbara

• Samla på mer bilder av alla typer av schäfrar och med uppdaterad layout och intryck skapa bildbank som alla kan använda till klubbens olika webbar

• Ändra på hantering av våra uppfödare så att dessa på uppfödarsidan blir mer läsbara och får en trevlig beskrivning

• Ungdomssidan behöver ses över vad gäller syfte och innehåll

• Flera av övriga tillhörande sidor ska ses över vad gäller syfte och innehåll

• Administration: ge igenom maillösning så att vi har en mer hållbar lösning inkluderat klubbarna

Kommittéer

Kommittéerna är direkt underställda och ansvariga inför CS och ska handlägga angivna arbetsuppgifter i enlighet med klubbens instruktioner och bemyndigande. Kommittéernas mål består i att stöd- ja verksamheten i enlighet med Svenska Schäferhundklubbens övergripande mål samt att i nära samarbete med utbildningskommittén prioritera klubben ut- bildningar på samtliga nivåer.

Avelskommittén

Avelskommitténs uppdrag är att
• bistå CS i alla frågor som rör avel och uppfödning i enlighet med fastställd ar- betsbeskrivning

• representera Schäferhundklubben vid avelsrelaterade möten och konferenser – sammanställa och publicera avelsrelevant information

Aktiviteter
• Slutföra RAS-revideringen för perioden 2017-2021.

• Uppföljning av klubbens HD/ED-strategi 2018.

• Aktivt medverka till en säkrare HD/ ED-avläsning.

• Förbereda ett införande av mentalindex.

• Utarbeta en redovisningsmodell för mentaltestade hundar.

Aktiviteter

• CS och Schäferdistrikten utvecklar sin samverkan genom kvartalsvisa avstämningar

• CS säkerställer att Sd och Sk bedriver verksamheten i enlighet med klubbens stadgar, regler och policys.

• CS ansvarar tillsammans med ordf i Sd för att utbildningsansvarig tillsätts i samtliga Sd, dock senast 1 juni 2018.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamheten är eftersatt och behöver prioriteras inom hela klubben, men det är främst på lokal nivå som aktiviteter för ungdomar kan initieras och genomföras. CS arbetar för att tillsätta ansvarig och kommitté för Ag Ungdom.

Aktiviteter

– Genomföra barn/ungdomsläger i samband med SSM i Vårgårda juli månad.

• Uppdatera avelskorningsreglerna.

• Undersöka behovet av fler avelskorningsfunktionärer.

• Fortsätta arbetet mot en rasanpassad, obligatorisk Exteriörbeskrivning.

• Utvärdera ointresset för Schäferhund- klubbens Valphänvisning.

• Utreda ouppklarade frågor kring bedömningen av hundens storlek.

• Färdigställa ett kurspaket till kommande uppfödarutbildningar.

• Arrangera modprovet på SSM Utställning.
• Anordna avelskonferenser.

Bruksprovskommittén

Bruksprovskommitténs uppdrag är att
• bistå CS i alla frågor som rör bruksverksamheten i enlighet med fastställd arbets- beskrivning

• ha ett nära samarbete med och vid behov bistå Sd/Sk

Aktiviteter

•SSM bruks, Sd Västra/Kungälv, 9-10 juni

• SSM IPO, Sk Gefle/Hofors, 10-12 aug

•SSM IPO-FH, Sk Sturup, 27-28 okt

• Universal VM, Diest Belgien, 22-24 juni •WUSV VM, Randers Danmark, 2-8 okt

•Under hösten, i samarbete med utbildningskommittén, anordna konferens för domare och figuranter IPO

Kommittén för PR/Information

Uppdraget för kommittén för PR/Info är att
• bistå CS i alla frågor som rör PR/Info i enlighet med fastställd arbetsbeskrivning

•stärka den tyska schäferhundens varu- märke

• marknadsföra oss gentemot kunder och samarbetspartners

Bakgrund

Inom området finns mycket att rätta till, mycket att förbättra. Det som blivit väldigt tydligt under året är kortsiktigheten i tänket omkring PR/Info. Denna kortsiktighet menar vi påverkar medlemsantal och samarbetspartners. Mer medlemmar får vi sannolikt om vi föder upp fler bra schäferhundar. Det är knappast någon överdrift att tro att de som attraheras av klubben är schäferägare och vi måste vi givetvis bli tydligare med att vår klubb är till för alla schäferälskare, med all den bredd det innebär. Här finns mycket att göra och alla oavsett intresse måste vara behjälpliga. Vi måste tillsammans hjälpas åt att ändra folks uppfattning om vår ras och klubb.

Aktiviteter

•Aktivt deltagande vid mässor och större arrangemang

•Utveckla och aktivt delta på sociala medier

•Arbeta för sponsring i alla dess former

•Delta vid aktuella förhandlingar med sponsorer

•initiera och utarbeta en strategi för att schäferklubbens uppfödare stimulerar valpköpare att bli medlemmar i föreningen.

Redaktionskommittén

Redaktionskommitténs uppdrag är att
• bistå CS i alla frågor som rör tidning och webbtidning i enlighet med fastställd arbetsbeskrivning

• i samarbete med Webbmaster se över och lämna förslag på hur Webb/Tidning/ Webbtidning ska utvecklas under perioden 2018-2022 avseende samverkan, teknik och ekonomi.

Aktiviteter

•Att presentera en tidning och webbtidning med sex nummer som visar på bredden i Schäferhundklubbens verksamhet.

•Att presentera artiklar som stödjer den tyska schäferhundens standard, hälsa, avel och allmänna utveckling.

Utbildningskommittén

Utbildningskommitténs uppdrag är att • bistå CS i alla frågor som rör klubbens utbildningsverksamhet i enlighet med fast- ställd arbetsbeskrivning

• i samverkan med schäferdistrikt och kommittésammankallande påbörja arbetet med att skapa struktur och organisation för utbildningar inom klubben och då finna former för att den vanliga schäferhundägaren känner sig välkommen

Bakgrund

Utbildning är central och en av hörnstenarna i klubben, men under en allt för lång tid har det saknats en struktur och organisation för densamma. Utbildning kan vara teoretisk och/eller praktisk och kan genomföras på alla nivåer i klubben.

Aktiviteter

• Behovsinventering

• Workshop tillsammans med distriktens utbildningsansvariga och kommittésammankallande

• Påbörja utbildning av klubbens egna funktionärer

• Hösten 2018 genomföra en konferens för domare och funktionärer med inriktning på nya IPO-regler from 2019

• Att halvårsvis utlysa centrala medel efter förutbestämd kravbild

Utställningskommittén

Utställningskommitténs uppdrag är att

• bistå CS i alla frågor som rör klubbens utställningsverksamhet i enlighet med fastställd arbetsbeskrivning

• samordna klubben utställningsverksam- het och vara arrangörerna behjälpliga gäl- lande utställningsfrågor

Aktiviteter

• Genomgång av vårt regelverk gällande utställningar och arrangemang samt uppföljning av nyligen ändrade regler och kritiklappar.

• Svara för officiella inbjudningar till utomnordiska domare och för kännedom till SKK (gäller off.utställningar) samt Freiga- be-ansökningar till SV.

• Kommittén kommer lägga fram förslag till CS på valp- och vuxendomare, när det gäller SSM.

• Planeras att hålla ett fysiskt kommittéarbetsmöte lördag till söndag för diverse planeringar samt genomgångar och sammanställning av utbildningsmaterial för utställningsfunktionärer

• Planeras att i samband med Organisationskonferensen 2018 anordna en delkonferens för utställningsansvariga och för de som har en nyckelroll, när det gäller ut- ställningsarrangemang

• Kontinuerlig uppdatering av Flik 5, som gäller utställningar

• Kontinuerlig uppdatering för de 3 som påbörjat domarutbildning

Därefter avslutades årsmötet genom att leif Einarsson avtackade Thomas Uneholt och allas vår Maggan för fint genomfört årsmöte!

Under kvällen avhölls traditonsenligt senare på kvällen en gemensam måltid!

 

FÖRTJÄNST TECKEN

Följande medlemmar har tilldelats
förtjänsttecken som tack för fint arbete inom klubben:
Sk Umeå Guld Thomas Larsson
Silver Christina Brändström och Carina Larsson
Brons: Elisabeth Asplund, Barbro Buhr, Joakim Buhr och Torbjörn Edvall

Sk Uddevalla Brons Mariette Berlin och Erik Enell